Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez:


Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B7


Ezen az oldalon ingyenesen letöltheti a SONY ICD-B7 - Diktafon/ mikrofon használati utasítását. Minden információt, mint például a fájlméreteket, indexkép nézetét, stb. megtalálja lejebb.

A fájl letöltése után biztonságos helyre tarolja el, például a mappát "My Documents" vagy a "Desktop" helyre. A Pdf fájlt bármikor megtekintheti, akkor is, ha "off-line" (nincs Internet kapcsolat).
Reméljük, hogy ez a dokumentum segíti az idejet megtakarítani és megkönnyíti a további munkájat.
PDF Magyar használati útmutató letöltése ingyenes  Diktafon/ mikrofon  SONY ICD-B7
Kattintson előnézeti
Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B7 Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B7

Ez az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 635 KB (Fájl formátuma: pdf)
Előnézet használati utasítás
3-250-691-12 (1)
IC Diktafon
KezelÈsi ˙tmutatÛ ____________________ HU
Felhaszn·lÛi feljegyzÈs
A típus és sorozatszám a készülék hátoldalán található. Jegyezze fel ezeket a számokat az alábbi helyekre. Hivatkozzon rájuk, ha Sony kereskedőjével a termékkel kapcsolatban beszél.
Típusszám: ICD-B7
Sorozatszám:
ICD-B7/B17
Sony Corporation © 2003 Printed in Czech Republic
57
ICD-B7broz.p65
57
27.2.2003, 9:04

========1========

Inform·ciÛ
A TERMÉK FORGALMAZÓJA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK VAGY HIBÁS TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT ÉS EGYÉB VESZTESÉGÉRT.
Biztons·gi elıÌr·sok
T·pfesz¸ltsÈg
• A készüléket kizárólag 3 V egyenfeszültséggel
üzemeltesse. Használjon két darab AAA (LR03) típusú
alkáli elemet.
Biztons·g
• Ne használja a készüléket gépjárművezetés vagy
kerékpározás közben.
KezelÈs
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: hőforrások
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék
belsejébe, vegye ki az elemet, és forduljon
szakemberhez.
Zajok
• Ha a készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban
egy váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens
fénycső vagy mobil telefon közelében üzemelteti,
elektromos zaj keletkezhet.
• Ha felvételkészítés közben valamilyen tárgyat – vagy
az ujját – véletlenül végighúzza a készüléken, a
felvételen zaj hallható.
Gondoz·s
• A készülék külsejét enyhén megnedvesített puha
ruhával tisztíthatja meg. A tisztításhoz ne használjon
alkoholt, benzint vagy hígítót.
Mivel a hangszóróban mágnes található, tartsa távol a készüléket a mágneskódos hitelkártyáktól, vagy a rugós szerkezetű karóráktól, mert a mágnes ezeket tönkre teheti.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a legközelebbi Sony márkakereskedést.
Biztons·gi m·solat
A készülék akaratlan működtetése vagy
meghibásodása miatti esetleges adatvesztés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a fontos felvételekből őrizzen meg egy biztonsági másolatot magnókazettán, stb.
58
ICD-B7broz.p65
58
Hibaelh·rÌt·s
Ha a készülék használata közben az itt felsorolt jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálja meg orvosolni a javasolt módon. Ha a probléma továbbra is fennmarad, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A kÈsz¸lÈk nem m˚kˆdik
• Az elemet fordítva tette be.
• Az elem kimerült.
• A kezelőszerveket zárolta a HOLD gombbal.(Bármely
gomb megnyomásakor
a „HOLD” jelző háromszor felvillan.)
A hangszÛrÛ nem szÛl
• Fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• Lehalkította a készüléket.
A ÑFULLî felirat megjelenik, Ès az ¸zenetet nem lehet felvenni.
• A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet. • A kiválasztott mappában már 99 üzenetet rögzített.
Válasszon egy másik mappát, vagy törölje
a felesleges üzeneteket.
Zaj hallhatÛ.
• Felvételkészítés közben valamilyen tárgyat – vagy az
ujját – véletlenül végighúzta a készüléken, és ezt a zajt
a készülék rögzítette.
• A készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban
váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső
vagy mobil telefon közelében üzemeltette.
• A fülhallgató csatlakozó dugója piszkos. Tisztítsa meg. A felvÈtel nagyon halk.
• Nyomja meg a MIC SENS gombot, míg a kijelzőn
a „HIGH” nem látható.
A felvÈteli jelszint ingadozik (pÈld·ul zene, stb. felvÈtele kˆzben).
• A készülék automatikusan az optimális értékre állítja
a felvételi jelszintet, emiatt nem alkalmas zenei
felvételek készítésére.
A Ñ-MóD ó:óì jelzÈs jelenik meg. • Az óra nincs beállítva.
A Ñ-MóD ó:óì jelzÈs jelenik meg a REC DATE kijelzın.
• A felvételi dátum nem jelenik meg, ha az üzenet
felvételekor az óra nem volt beállítva.
27.2.2003, 9:04

========2========

Nem lehet ˙j indexet hozz·adni. • Nem lehet újabb indexet létrehozni, ha a kiválasztott
mappában már 99 felvétel található.
• Ha túl gyakran ad a felvételekhez indexet,
elképzelhető, hogy a készülék nem tud újabb indexet
létrehozni.
• A felvétel első vagy utolsó 1 másodpercében nem adhat
a felvételhez indexet.
Nem lehet az indexet tˆrˆlni.
• Ha túl gyakran töröl indexet, elképzelhető, hogy
a készülék nem tudja a következő indexet letörölni. Nem lehet a maxim·lis felvÈteli ideig felvÈtelt kÈszÌteni.
• Nem lehet újabb felvételt készíteni, ha az A és B
mappákban is már 99 felvétel található.
• Az IC felvételi rendszer működési elve miatt
a készülék kb. 9 másodperces szakaszokban tud
felvételt készíteni. Ha a felvételek hossza nem osztható
a minimális felvételi hosszal, akkor
a fennmaradó részek csökkenthetik a szabad
memóriakapacitást.
A kÈsz¸lÈk nem m˚kˆdik megfelelıen. • Vegye ki az elemet és tegye be újból.
Ne feledje, hogy a felvett üzenetek javítás alkalmával törlődhetnek a készülékből.
59
ICD-B7broz.p65
59
27.2.2003, 9:04

========3========

BHaszn·lat elıtt
1. lÈpÈs: Az elem behelyezÈse 1
Csúsztassa oldalra és hajtsa felCsúsztassa oldalra és hajtsa felCsúsztassa oldalra és hajtsa felCsúsztassa oldalra és hajtsa felCsúsztassa oldalra és hajtsa fel
az elemtartó rekaz elemtartó rekaz elemtartó rekaz elemtartó rekaz elemtartó rekeszt.eszt.eszt.eszt.eszt.
2
Az elem kicserÈlÈse A kijelzőn található az elemek hátralévő kapacitását mutató jelző. Ha a kijelzés villog, cserélje ki az elemeket.
Ha a kijelzés villog, az elemek teljesen kimerültek, és a készülék kikapcsol.
1
2
Helyezzen be kHelyezzen be kHelyezzen be kHelyezzen be kHelyezzen be két ét ét ét ét AAAAAAAAAAA (LR03)A (LR03)A (LR03)A (LR03)A (LR03)
típusú elemet, ügyelve a helyestípusú elemet, ügyelve a helyestípusú elemet, ügyelve a helyestípusú elemet, ügyelve a helyestípusú elemet, ügyelve a helyes
polaripolaripolaripolaripolaritásratásratásratásratásra,,,,, majd zárja be az majd zárja be az majd zárja be az majd zárja be az majd zárja be az
elemtartó rekelemtartó rekelemtartó rekelemtartó rekelemtartó rekeszt.eszt.eszt.eszt.eszt.
Az elem kapacit·sa* Folyamatos használatot feltételezve az elem kapacitása kb. 10 óra felvétel/8 óra lejátszás.
* Sony LR03 (SG) alkáli elemekkel * A beépített hangszóró használatával, kb. 4-es hangerőn (VOL) hallgatva. Az elem élettartama az üzemeltetési viszonyok függvényében kevesebb is lehet.
MegjegyzÈsek
• Ebben a készülékben tilos mangán elemet használni.
• Az elem kicserélését 3 percen belül végezze el, máskülönben az órabeállítási kijelzés jelenhet meg, vagy a készülék nem megfelelő dátumot és időt mutat. Ilyenkor a dátumot és az időt újból be kell állítani.
A felvett üzenetek nem törlődnek. • A szárazelemet tilos feltölteni. • Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az elem szivárgás és az ennek következtében fellépő korrózió elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.
Ha az elemtartó rekesz fedele véletlenül leesik, az ábra szerint helyezheti azt vissza.
2
1
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni
behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. A dátum és az idő beállítását lásd a "2. lépés: Az óra beállítása" című résznél.
60
ICD-B7broz.p65
60
27.2.2003, 9:04

========4========

2. lÈpÈs: Az Ûra be·llÌt·sa
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. Ilyen esetben a 2. lépésnél kell kezdeni a beállítási műveletet
1
Kapcsolja be az órabeállítási kKapcsolja be az órabeállítási kKapcsolja be az órabeállítási kKapcsolja be az órabeállítási kKapcsolja be az órabeállítási kijelzést.ijelzést.ijelzést.ijelzést.ijelzést.
1 Kapcsolja be a men¸t a MENU
gombbal.
* A "BEEP" kijelzés helyett az "ALARM" kijelzés jelenhet meg.
2
Állítsa be a dátumot.Állítsa be a dátumot.Állítsa be a dátumot.Állítsa be a dátumot.Állítsa be a dátumot.
1 A ñ . vagy a >+
gombbal ·llÌtsa be az
Èvsz·mot.
1 Tipp
A 2002. évet a kijelzőn a "02Y" jelenti.
ICD-B7broz.p65
61
2 A ñ . gombbal
v·lassza ki a "SET
DATE" kijelzÈst.
3 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Az évszám villog.
2 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
A hónap villog.
3 ¡llÌtsa be sorban a
hÛnapot Ès a napot,
majd nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Az óra villog.
61
27.2.2003, 9:04

========5========

3
Állítsa be az iÁllítsa be az iÁllítsa be az iÁllítsa be az iÁllítsa be az időt.dőt.dőt.dőt.dőt.
1 A ñ . vagy a >+
gombbal ·llÌtsa be az Ûr·t.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A perc villog.
1 Tipp
A készüléken nem található be/kikapcsoló gomb, ezért a kijelző mindig bekapcsolt állapotban van.
BAlapm˚veletek
3 ¡llÌtsa be a percet.
4 A pontos idı szign·l
felhangz·sakor
nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
A kijelző visszakapcsol a
"SET DATE" kijelzésre.
5 A men¸bıl valÛ
kilÈpÈshez nyomja
meg a MENU gombot.
FelvÈtel kÈszÌtÈse
Két mappában (A és B) egyenként 99 üzenet tárolható. Ez a digitális diktafon az új felvételeket automatikusan a legutolsó üzenet után veszi fel, így nincs szükség
az utolsó felvétel végének hosszadalmas keresésére.
pl.
1. ¸zenet 2. ¸zenet ¸res rÈsz˙j ¸zenet
MegjegyzÈs
MegjegyzÈs a
felvÈtelkÈszÌtÈshez
Ha felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját - véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj hallható.
Hosszú felvétel készítése előtt ellenőrizze a hátralévő elemkapacitást, és szükség
esetén helyezzen be új elemeket.
Maxim·lis felvÈteli idı A rendelkezésre álló felvételi idő 150 perc (ICD-B7) / 300perc (ICD-B17). A hátralévő felvételi idő a kijelzőn ellenőrizhető.
1
VVVVVálassza kálassza kálassza kálassza kálassza ki a használni kívi a használni kívi a használni kívi a használni kívi a használni kívántántántántánt
mappát.mappát.mappát.mappát.mappát. Nyomja meg ismÈtelten a FOLDER gombot, mÌg a kÌv·nt mappa meg nem jelenik.
62
ICD-B7broz.p65
62
Jelenlegi mappa
MegjegyzÈsek
Az IC felvételi rendszer működési elve miatt a készülék kb. 9 másodperces szakaszokban tud felvételt készíteni. Ennek következtében az alábbiak fordulhatnak elő:
• Ha egy felvétel rövidebb a minimális felvételi hossznál, akkor is kb. 9 másodperccel csökkenti
a szabad memóriát.
27.2.2003, 9:04

========6========

2
KKKKKezdje el a felvételt.ezdje el a felvételt.ezdje el a felvételt.ezdje el a felvételt.ezdje el a felvételt.
1 Nyomja meg a zREC/
STOP gombot.
Aktu·lis ¸zenet sz·ma.
MaradÈk felvÈteli idı.
FelvÈteli sz·ml·lÛ*
OPR jelzı (felvétel közben vörösen világít)
• Ha egy felvétel hossza nem osztható a minimális felvételi hosszal, akkor a fennmaradó rész a valós hossznál többel csökkenti a szabad
memóriakapacitást.
• A kijelző által mutatott eltelt és hátralévő felvételi idő összege kevesebb lehet a maximális felvételi ideőnél.
2 BeszÈljen a
beÈpÌtett
mikrofonba.
* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját.
A mÈg felhaszn·lhatÛ memÛria kijelzÈs
Felvétel közben a még felhasználható memória kijelzés fogyása, az eltelt felvételi időnek megfelelően csökken.
A memÛria
majdnem megtelt.
Felvétel közben a zREC/STOP gombot nem kell nyomva tartani.
3
A felvétel leállításaA felvétel leállításaA felvétel leállításaA felvétel leállításaA felvétel leállítása.....
NxPLAY/STOP
Nyomja meg a zREC/ STOP gombot. A készülék az új felvétel elején állj üzemmódba kapcsol.
MIC SENS
XPAUSE
STOP
Villog
Amikor a maradék felvételi idő eléri az 5 percet, a hátralévő felvételi idő utolsó jelzése villogni kezd. Amikor a maradék felvételi idő eléri az 1 percet, a kiválasztott számlálókijelző és a "REMAIN" felirat felváltva kezd villogni. Ha
a memória megtelik, a felvétel automatikusan kikapcsol és - figyelmeztető hangjelzés mellett - a "FULL" felirat villog a kijelzőn. Ha további felvételeket szeretne készíteni, töröljön néhányat
a régiek közül.
Ha a felvétel leállítása után nem választ ki egy másik mappát, a készülék
a következő üzenetet ugyanabba a mappába veszi fel.
Ehhez a funkciÛhoz Tegye ezt
Felvétel leállítása A zREC/STOPgomb helyett nyomja meg a STOP
gombot.
Felvétel felfüggesztése* Nyomja meg a XPAUSE
gombot.
Felvételi pillanat állj
üzemmódban az OPR jelző
vörösen villog és a "PAUSE"
jelzés villog a kijelzőn.
MegjegyzÈsek
• Ha a memória megtelt, és megnyomja a zREC/STOP gombot, a "FULL" felirat villog a kijelzőn és hangjelzés hallható. Ha további felvételeket szeretne készíteni, töröljön néhányat a régiek közül.
• Ha elérte a maximális üzenetszámot (99), és megnyomja a zREC/STOP gombot, a "FULL" felirat villog
a kijelzőn és hangjelzés hallható. Válasszon ki egy másik mappát, vagy töröljön néhányat a régi felvételek közül.
Felvétel folytatása Nyomja meg a XPAUSE vagy a zREC/STOP
gombot.
A felvétel folytatódik (Pillanat állj üzemmódban a STOP gombbal állíthatja le a felvételt.)
Az utolsó felvétel Állítsa le a felvételt a zREC/STOP gombbal, majd meghallgatása nyomja meg a NxPLAY/ STOP gombot.
ICD-B7broz.p65
63
FelvÈtel elindÌt·sa hanggal vezÈrelve - Korszer˚sÌtett VOR funkciÛ (csak az ICD- B17-ben)
Ha a VOR (hanggal vezérelt felvétel) üzemmódot ON-ra állította a menüben, a felvétel elindul, mikor a készülék hangot érzékel. (A "VOR" jelzés megjelenik a kijelzőn.)
A felvétel leáll, mikor nincs hallható hang. (A "VOR PAUSE" jelzés villog a kijelzőn.)
63
27.2.2003, 9:04

========7========

A jelenlegi felvétel Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot
azonnali ellenőrzése felvételkészítés közben.
Mikrofon érzékeny- A MIC SENS gomb megnyomásával két ségének beállítása. érzékenységi szint között választhat
HIGH: Találkozón és csendes helyen készített
felvételekhez ajánlott.
LOW: Diktálás vagy zajos helyen készített felvétel.
MegjegyzÈs
A VOR funkció működését
a környezeti zaj befolyásolhatja. Állítsa a MIC SENS beállítást HIGH vagy LOW állásba. Ha a felvétel nem megfelelő azután sem, hogy változtatott a mikrofonérzékenységen vagy különösen fontos felvétel előtt, kapcsolja ki a VOR funkciót (OFF beállítás).
* Kb. egy órával a felvétel felfüggesztése után, ha nem indítja újra a felvételt,
a készülék automatikusan kikapcsol.
FelvÈtelek lej·tsz·sa
Ha egy korábbi felvételt játszik le, kezdje a műveletet az 1. lépéssel. Ha a legutóbbi felvételt szeretné lejátszani, az alábbi műveletsort a 3. lépéssel
kell kezdeni.
1
VVVVVálassza kálassza kálassza kálassza kálassza ki a használni kívi a használni kívi a használni kívi a használni kívi a használni kívántántántántánt
mappát.mappát.mappát.mappát.mappát. Nyomja meg ismÈtelten a FOLDER gombot, mÌg a kÌv·nt mappa meg nem jelenik.
Jelenlegi mappa
2
VVVVVálassza kálassza kálassza kálassza kálassza ki a felvételi a felvételi a felvételi a felvételi a felvétel
sorszámát.sorszámát.sorszámát.sorszámát.sorszámát.
A ñ . vagy a >+ gombbal v·lassza ki a lej·tszani kÌv·nt felvÈtel sorsz·m·t. ñ .: kisebb sorsz·mok kiv·laszt·sa
Kiv·lasztott felvÈtel sorsz·ma
>+:nagyobb sorsz·mok kiv·laszt·sa
Az ¸zenet megismÈtlÈse - ismÈtelt lej·tsz·s Lejátszás közben tartsa nyomva legalább egy másodpercig a NxPLAY/STOP gombot. A “ “ jelzés megjelenik, és a készülék a kiválasztott üzenetet fogja ismételni.
A lejátszás folytatásához nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP gombot.
Az ¸zenetek elejÈnek lej·tsz·sa - bemutatÛ ¸zemmÛd
Állj üzemmódban legalább egy másodpercig tartsa nyomva a NxPLAY/STOP gombot. A kijelzőn megjelenik a "SCAN" kijelzés és a készülék az adott fájl összes üzenetének első 5 másodpercét lejátssza.
Ha a bemutató lejátszás a keresett üzenethez ér, nyomja NxPLAY/ STOP gombot. A készülék a teljes üzenetet lejátssza.
A mapp·ban lÈvı ˆsszes
¸zenet folyamatos
lej·tsz·sa - folyamatos Sz·ml·lÛ*
lej·tsz·s
Kiválaszthatja a folyamatos lejátszást
a menüben a CONT üzemmóddal. Ha
a CONT funkció ON beállítását
választja, a mappában lévő üzeneteket
folyamatosan játszhatja le.
* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját (lásd hátrébb).
64
ICD-B7broz.p65
64
27.2.2003, 9:04

========8========

3
Indítsa el a lejátszást.Indítsa el a lejátszást.Indítsa el a lejátszást.Indítsa el a lejátszást.Indítsa el a lejátszást.
1 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
OPR jelzı (felvétel közben zölden világít)
Sz·ml·lÛ (vagy a kiv·lasztott ¸zemmÛd)
2 ¡llÌtsa be a
STOP
EAR f¸lhallgatÛ csatlakozÛ
KeresÈs elıre/h·tra lej·tsz·s kˆzben
Az előre kereséshez tartsa nyomva a + gombot lejátszás közben, majd engedje el a keresett rész elérésekor. A hátrafelé történő kereséshez tartsa nyomva a – . gombot lejátszás közben, majd engedje el a keresett rész elérésekor.
hangerıt a VOL gombbal
Ha a >+ vagy a – .gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig tartja nyomva, a készülék gyorsabban kezd el keresni. Az első 10 másodpercben a hang hallható, a gyorsabb keresés közben nem hallható hang. Keresés közben a kijelzőn a kijelző üzemmód beállítástól függetlenül a számláló jelenik meg.
Egy-egy üzenet lejátszása után a készülék állj üzemmódba kapcsol a következő műsorszám elején. Ha a folyamatos lejátszás funkció be van kapcsolva ("ON" beállítás, lásd a túloldalon) a készülék az összes felvétel lejátszása után áll meg. Az aktuális mappa utolsó üzenetének lejátszása után a készülék állj üzemmódba
kapcsol az utolsó műsorszám elején.
Priv·t hallgat·s
Csatlakoztasson egy fülhallgatót (nem tartozék) az EAR aljzathoz. A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha fejhallgatót csatlakoztat az EAR aljzathoz, csak a bal csatornából fog hangot hallani. Ha a hang zajos vagy
recseg, tisztítsa meg a csatlakozódugót.
EgyÈb m˚veletek
FunkciÛ Teendı
Leállítás az aktuális Nyomja meg a STOP gombot
üzenet elején
Leállítás az aktuális Nyomja meg a NxPLAY/STOP
pozícióban (pillanat állj funkció)* gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg újból a NxPLAY/STOP gombot.
1 Tipp
Ha a keresés eléri az utolsó felvétel végét, az "END" felirat háromszor felvillan. (A lejátszás nem hallgató). Ha a – . gombot az "END" felirat kijelzése közben nyomva tartja, a készülék gyorsan játsza le a felvételeket. A normál lejátszási sebesség a gomb elengedésekor áll vissza.
Amikor az "END" felirat abbahagyja a villogást és az OPR jelző kialszik, a készülék az utolsó üzenet elejénél megáll.
Ha az utolsó felvétel hosszú, és csak a felvétel végén szeretné elindítani a lejátszást, tartsa nyomva a >+ gombot, míg a keresés a felvétel végére nem ér, majd az "END" felirat villogása közben a – . gomb nyomva tartásával menjen vissza
a keresett részhez.
(Nem utolsó felvétel esetében elég a következő üzenetre léptetni a lejátszást, majd onnan elkezdeni visszafelé keresni.)
Ugrás az aktuális üzenet Nyomja meg a – . gombot.
elejére
Ugrás a következő üzenetre Nyomja meg a >+ gombot.
Ugrás korábbi/következő Nyomja meg a – . vagy a >+
üzenetekre gombot többször.
(Állj üzemmódban tartsa nyomva a gombot az üzenetek folyamatos
léptetéséhez.)
* A lejátszás szüneteltetéséhez a NxPLAY/STOP gomb helyett a XPAUSE gombot is használhatja. Az OPR jelző zölden villog. Kb. egy óra elteltével, ha nem folytatja
a lejátszást a készülék automatikusan kikapcsol.
ICD-B7broz.p65
65
65
27.2.2003, 9:04

========9========

‹zenetek tˆrlÈse
Az üzenetek törölhetők egyenként, vagy egyszerre is. Ne feledje, hogy a törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani.
Az üzenetek törlése egyenkAz üzenetek törlése egyenkAz üzenetek törlése egyenkAz üzenetek törlése egyenkAz üzenetek törlése egyenkénténténténtént Egy-egy üzenet törlésekor a következő üzenet automatikusan eggyel előrébb lép, így
az üzenetek között nem marad üres hely.
TˆrlÈs elıtt
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet 5. ¸zenet
3. ¸zenet tˆrlÈse
TˆrlÈs ut·n
1. ¸zenet
2. ¸zenet
3. ¸zenet
A megmaradÛ ¸zenetek ˙jrasz·mozÛdnak
1 A tˆrˆlni kÌv·nt ¸zenet lej·t-
sz·sa kˆzben nyomja meg
egyszer, vagy ·llj ¸zemmÛd-
ban tartsa nyomva legal·bb 1
m·sodpercig az ERASE gombot.
Hangjelzés hallható, és az üzenet sorszáma, illetve az "ERASE" felirat villog, és a készülék 10-szer lejátssza
az üzenet első és utolsó 5 másodpercét.
2 Az ¸zenet lej·tsz·sa kˆzben
nyomja meg ˙jbÛl az ERASE
gombot.
Az üzenet törlődik, és a többi
üzenetet újrasorszámozza a készülék. (Például, ha a 3. üzenetet törni, akkor
a 4. üzenet lesz az új 3. üzenet. A törlés befejeztével a készülék a következő üzenet elejére áll.)
66
ICD-B7broz.p65
66
4. ¸zenet
A tˆrlÈsi funkciÛ kikapcsol·sa
A 2 lépés végrehajtása előtt nyomja meg a STOP gombot.
Tov·bbi ¸zenetek tˆrlÈse Ismételje meg az 1 és 2 lépést.
‹zenet rÈszleges tˆrlÈse Először ossza fel az üzenetet több részre, majd törölje le a kívánt részt.
27.2.2003, 9:04

========10========

Mappában lévő összes üzenet törléseMappában lévő összes üzenet törléseMappában lévő összes üzenet törléseMappában lévő összes üzenet törléseMappában lévő összes üzenet törlése PÈlda
"A" mappa "B" mappa
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet ‹res rÈsz 1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
A tˆrlÈsi funkciÛ kikapcsol·sa
A 3 lépés végrehajtása előtt nyomja meg a STOP gombot.
‹res rÈsz
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
1A FOLDER
gombbal
v·lassza ki a
tˆrlendı
mapp·t.
2¡llj ¸zemmÛdban
nyomja meg
egyszerre a STOP Ès
az ERASE gombot
legal·bb egy
m·sodpercig.
A fájl, az üzenet száma
és az "ALL ERASE"
felirat villog
3A felirat
villog·sa kˆzben
nyomja meg az
ERASE gombot.
67
ICD-B7broz.p65
67
27.2.2003, 9:04

========11========

A kezelıszervek neve Ès
elhelyezkedÈse KÈsz¸lÈk kezelıszervek
MIC (beépített mikrofon)
Kijelző
FOLDER
INDEX
DISPLAY
MIC SENS (mikrofonérzékenység)
MENU ERASE
Hangszóró
STOP
H·toldal
Mappa jelző
Figyelmeztető jelző
Ismétlés jelző
Mikrofon érzékenység jelző REC DATE (felvétel dátuma) jelző
Elemtartó fedél
REMAIN jelző
Nyílás csuklószíj befűzéséhez (nem tartozék)
68
ICD-B7broz.p65
68
MIC aljzat
(PLUG IN POWER típusú) EAR (fülhallgató) aljzat
OPR (üzemi) jelző
zREC (felvétel) /STOP
X PAUSE
– .REVIEW/ >+CUE
NxPLAY/STOP• EXECUTE
HOLD
VOL (hangerő)
Kijelzı
Kiválasztott felvétel sorszáma/Menü üzemmód jelző (ON, OFF, stb.)
REC (felvétel) jelző
Hátralévő elemkapacitás jelző
Szabad
memóriakapacitás jelző
Számláló/Hátralévő felvételi idő/Felvétel dátuma/Pontos idő (15:30, stb.)/Menü jelzés (ALARM, BEEP, stb.)/Üzenetek (ERASE, HOLD, stb.)
27.2.2003, 9:04

========12========

BFelvÈteli ¸zemmÛdok
Egy kor·bbi ¸zenet kiegÈszÌtÈse
Az éppen lejátszott üzenetet kiegészítheti egy új üzenettel. A készülék az új üzenetet a korábbi üzenet vége után veszi fel, és az eredeti üzenet részét fogja képezni.
A 3. ¸zenet lej·tsz·sa kˆzben Az ¸zenet kiegÈszÌtÈse ut·n
3. ¸zenet
4. ¸zenet
3. ¸zenet
4. ¸zenet KiegÈszÌtÈs
Találkozó december 1.-én 2 órakor.
az "A"
konferenciateremben.
1 Lej·tsz·s kˆzben nyomja
meg a zREC/STOP gombot
legal·bb egy m·sodpercig.
A REC jelző világítani kezd, és a
"PLUS" kijelzés háromszor
felvillan.
Az OPR jelző vörösen világít. Az
új felvétel a kiválasztott felvétel
végén beszúrásra kerül.
2 A felvÈtel le·llÌt·s·hoz nyomja meg
˙jbÛl a zREC/STOP vagy a STOP
gombot.
FelvÈtel k¸lsı mikrofonrÛl vagy m·s berendezÈsrıl
1 Csatlakoztassa a mikrofont vagy m·s
berendezÈst a kÈsz¸lÈk MIC (PLUG IN
POWER) aljzat·hoz.
FelvÈtel k¸lsı mikrofonnal
MIC aljzat
ECM-T115, stb. (nem tartozÈk)
K¸lsı mikrofon
Ha a készülékhez külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a készülékhez áramellátást igénylő mikrofontípust csatlakoztat, a készülék automatikusan biztosítja az áramellátást.
ICD-B7broz.p65
69
FelvÈtel k¸lsı eszkˆzrıl MIC aljzat
RK-G64HG csatlakozÛvezetÈk (nem tartozÈk)
FejhallgatÛ csatlakozÛ vagy REC OUT csatlakozÛ
MagnÛ, TV, r·diÛ, stb.
2 Az ¸zenet rˆgzÌtÈsÈhez kˆvesse a
"FelvÈtel kÈszÌtÈse" cÌm˚ fejezet lÈpÈseit. MegjegyzÈsek
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók a helyükön vannak-e.
• A hangerő beállításához és a csatlakozások ellenőrzéséhez a felvétel előtt javasolt egy próba felvétel elvégzése. • Nem Sony márkájú berendezések csatlakoztatása előtt tanulmányozza át a csatlakoztatott berendezés kezelési útmutatóját
FelvÈtel elindÌt·sa hanggal vezÈrelve - Korszer˚sÌtett VOR funkciÛ (csak az ICD-B17-ben) VOR ON: A VOR (hanggal vezérelt felvétel) funkció
bekapcsolva. A felvétel elindul, mikor a
készülék hangot érzékel és leáll, mikor
nincs hallható hang, kiküszöbölve a hang
nélküli szakaszokat.
VOR OFF: A VOR funkció nem működik. Normál
felvételi üzemmód van beállítva. 1 Nyomja meg a MENU
gombot a men¸be tˆrtÈnı
belÈpÈshez.
2 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki a
"VOR" kijelzÈst, majd
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
"OFF (vagy ON)" kijelzés fog
villogni.
3 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki az
"ON" vagy az "OFF"
kijelzÈst, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A funkció beállítását elvégezte.
4 Nyomja meg a MENU gombot a
men¸bıl tˆrtÈnı kilÈpÈshez.
69
27.2.2003, 9:04

========13========

BTov·bbi funkciÛk
‹zenetek kettÈv·laszt·sa/ egyesÌtÈse - index funkciÛ Indexek hozzáadásával az üzeneteket kettéválaszthatja vagy több üzenetet egyesíthet az indexek törlésével. Felvétel/lejátszás közben indexeket adhat üzeneteihez (lásd alább). Stop üzemmódban lehetőség van az indexek törlésére.
‹zenet kettÈv·laszt·sa indexszel Felvétel és lejátszás közben is adhat indexet üzeneteihez. Az üzenetek felosztásával könnyebben megtalálhatja
a keresett részeket hosszú felvételekben (pl. megbeszélés). Az index hozzáadásakor az üzenet sorszáma
a következőképpen nő.
Index hozz·ad·sa elıtt
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
Index hozz·ad·sa ut·n
Index hozz·ad·sa
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet
Első napirendi pontunk…
És most folytassuk a következő témakörrel
Index besz˙r·sa felvÈtel kˆzben ‹zenetek felvÈtele kˆzben az INDEX gomb megnyom·s·val sz˙rhat be indexeket. Az új üzenet sorszáma háromszor
felvillan a kijelzőn az INDEX gomb
megnyomásakor.
Az üzenet két részre bomlik, azonban
a felvétel szünet nélkül folytatódik.
1. ¸zenet
2. ¸zenet
3. ¸zenet
Index hozz·ad·sa
A felvÈtel folytatÛdik 1 Tipp
Felvételi pillanat állj üzemmódban is adhat a felvételhez indexet.
Index hozz·ad·sa lej·tsz·s kˆzben ‹zenetek lej·tsz·sa kˆzben a megjelˆlni kÌv·nt pontn·l az INDEX gomb megnyo- m·s·val adhat a felvÈtelhez indexet. Az üzenet két részre bomlik és a
kijelzőn az új üzenet sorszáma felirat
háromszor felvillan.
Az index hozzáadódik az üzenethez, és
az indexek száma egyel nő.
1 Tipp
Pillanat állj üzemmódban is adhat a felvételhez indexet.. 70
ICD-B7broz.p65
70
Indexszel megjelˆlt ¸zenet lej·tsz·sa A –. vagy >+ gomb megnyomásával válassza ki az üzenet sorszámát. Az indexszel megjelölt üzenetek saját sorszámmal rendelkeznek.
Indexszel megjelˆlt ¸zenet folyamatos lej·tsz·sa
A "Mappában lévő üzenetek folyamatos lejátszása" című fejezetben leírt módon válassza az "ON" beállítást a "CONT" menüpontnál
MegjegyzÈsek
• Ha a kiválasztott mappában már 99 felvétel található, akkor nem hozhat létre új indexet. Ilyen esetben csökkentse a felvételek számát a régi felvételek törlésével vagy néhány üzenet másik mappába történő áthelyezésével.
• Ha figyelmeztető jelzéssel ellátott felvételhez ad indexet, akkor a figyelmeztető jelzés csak az eredeti (kettéválasztott) felvételhez tárolódik.
‹zenetek ˆsszevon·sa az index tˆrlÈsÈvel
Két üzenetet összevonhat az index törlésével..
1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet 4. ¸zenet
A tˆrˆlt index 1. ¸zenet 2. ¸zenet 3. ¸zenet
Az ¸zenetek sorsz·mai csˆkkennek Stop üzemmódban kövesse az alábbi lépéseket: 1 A ñ . vagy >+ gomb
megnyom·s·val keresse
meg az ˆsszevonandÛ
¸zenetek kˆz¸l a m·sodik
¸zenet sorsz·m·t.
2 Az ERASE gombot nyomva
tartva nyomja meg az
INDEX gombot legal·bb 1
m·sodpercre.
A kijelzőn az "ID ERASE" felirat
10 másodpercig villog.
3 AmÌg a kijelzı villog, nyomja meg az
ERASE gombot.
A két üzenet összevonódik, és az üzenetek sorszámai
a fenti ábrának megfelelő módon újraszámozódnak. KilÈpÈs a tˆrlÈsbıl
A 3. lépés előtt nyomja meg a STOP gombot.
MegjegyzÈsek indexek lÈtrehoz·s·hoz Ès tˆrlÈsÈhez
A felvevő rendszer működési elvéből következően az alábbi jelenségek fordulhatnak elő, melyek nem jelentik a készülék meghibásodását.
• Ha túl gyakran ad a felvételekhez indexet, elképzelhető, hogy a készülék nem tud újabb indexet létrehozni. • A felvétel első vagy utolsó 1 másodpercében nem adhat a felvételhez indexet.
• Két üzenet összevonása után a második üzenet riasztási beállítása törlődik.
27.2.2003, 9:04

========14========

‹zenetek ·thelyezÈse m·sik mapp·ba - ·thelyezÈsi funkciÛ Az üzenetek másik mappába is áthelyezhetők. Példa: A 3. üzenet áthelyezése az "A" mappából a "B" mappába.
1 IndÌtsa el az ·thelyezni
kÌv·nt ¸zenet lej·tsz·s·t.
2 Lej·tsz·s kˆzben nyomja
meg a FOLDER gombot
mindaddig, mÌg a cÈlmappa
jelzÈse villogni nem kezd
(eset¸nkben a B).
A készülék 10-szer lejátssza az
üzenet első és utolsó 5
másodpercét, közben a mappa
kijelzése és a "MOVE" felirat
3
villog.
Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az üzenetek a felvételi idejüknek
megfelelő sorrendben kerülnek
rendezésre.
KilÈpÈs az ·thelyezÈsi m˚veletbıl A 3. lépés előtt nyomja meg a xSTOP gombot. MegjegyzÈs
Az áthelyezéssel nem egy másolat kerül a célmappába. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az eredeti mappában lévő üzenet törlődik.
‹zenet lej·tsz·sa az idızÌtı segÌtsÈgÈvel
A készülék beprogramozható úgy, hogy a beállított időpontban - figyelmeztető hangjelzés kíséretében - automatikusan lejátsszon egy üzenetet.
1 A FOLDER Ès a ñ ./>+
gombokkal v·lassza ki a
megfelelı mapp·t Ès a
lej·tszani kÌv·nt ¸zenetet.
2 Kapcsolja be az idızÌtı
men¸t.
1 Nyomja meg a MENU
gombot.
A készülék menü üzemmódba
kapcsol, és az "ALARM OFF"
kijelzés jelenik meg. (Ha az
"ALARM ON" kijelzés jelenik
meg, az időzítőt már beállította.
Ha a beállítást nem kívánja
módosítani, a MENU gombbal
lépjen ki a menüből.)
ICD-B7broz.p65
71
MegjegyzÈs
Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel semmilyen üzenetet, az "ALARM OFF (vagy ON)" kijelzés nem jelenik meg.
2 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Az "OFF" kijelzés villog.
3 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki az
"ON" be·llÌt·st.
4 Nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
A "DATE" kijelzés villog a
kijelzőn.
3 ¡llÌtsa be a lej·tsz·s
idıpontj·t.
Lej·tsz·s a be·llÌtott idıpontban
(a készülék a beállított időpontban (hónap, nap)
minden évben lejátssza az üzenetet, amíg nem törli
azt)
1 AmÌg a "DATE" felirat
villog, nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
A hónap villog.
2 A ñ . vagy >+
gombbal ·llÌtsa be a
hÛnapot, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A nap villog.
3 A ñ . vagy >+
gombbal ·llÌtsa be a
napot.
Lej·tsz·s hetenkÈnt egyszer A ñ . vagy >+ gombbal ·llÌtsa be a hÈt napj·t.
Lej·tsz·s naponta, azonos idıpontban
A ñ . vagy >+ gombbal v·lassza ki a "DAILY" be·llÌt·st.
71
27.2.2003, 9:04

========15========

4 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az óra kijelzés villog.
5 ¡llÌtsa be a lej·tsz·si
idıpontot.
1 A ñ . / >+ gombbal
·llÌtsa be az Ûr·t, majd
nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
A perc villog.
2 A ñ . / >+ gombbal
·llÌtsa be a percet,
majd nyomja meg a
NxPLAY/STOP
gombot.
Amikor "ALARM ON" kijelzés
és a “,” jelzés megjelenik, az
időzítő beállítása megtörtént.
6 A MENU gombbal lÈpjen ki
a men¸bıl.
Amikor az üzenet számát kiválasztotta, és beállította az időzítőt, a “,” jelzés megjelenik.
A beprogramozott napon és időpontban 10 másodperces figyelmeztető hangjelzés után a készülék lejátssza az üzenetet.
Az üzenet lejátszása közben az "ALARM" felirat villog a kijelzőn.
Az üzenet végén a lejátszás kikapcsol.
Az ¸zenet ˙jrahallgat·sa
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A készülék az üzenetet újrajátsza.
Az idızÌtÈs tˆrlÈse a lej·tsz·s elıtt A figyelmeztető hangjelzés közben nyomja meg a STOP gombot. Az üzenet lejátszása akkor is megakadályozható, ha a HOLD kapcsolót bekapcsolta.
72
ICD-B7broz.p65
72
MegjegyzÈsek
• Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel semmilyen üzenetet, az időzítő nem állítható be (amikor a 2. lépésben megnyomja a MENU gombot, az időzítő beállító menü nem jelenik meg).
• Ha egy korábban beállított üzenet-lejátszási időpontra próbálja meg egy másik üzenet lejátszását időzíteni, a kijelzőn a "PRE SET" kijelzés jelenik meg, és az új időzítés nem hajtható végre.
• Ha a beállított időpontban a készülék éppen egy korábban beprogramozott üzenetet játszik le figyelmeztető hangjelzéssel, a lejátszás kikapcsol, majd a készülék lejátssza az új üzenetet.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen felvételt készít, a felvétel után a készülék 10 másodpercig figyelmeztető hangjelzést ad, majd lejátssza az üzenetet. A beprogramozott időpont elérésekor a "B" jelzés villogni kezd.
• Ha felvételkészítés közben egynél több időzített lejátszás aktivizálódik, a készülék csak az első üzenetet játssza le. • Ha az időzített lejátszás időpontjában a készülék menü üzemmódban működik, a menü - egy figyelmeztető hangjelzést követően - kikapcsol.
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet törli, a figyelmeztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja törlődik.
• A VOL szabályzóval beállíthatja az időzített lejátszás hangerejét.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen egy üzenetet töröl, a törlés után 10 másodpercig figyelmeztető hangjelzés hallható, és a készülék lejátssza az üzenetet. • Az üzenet lejátszása után az időzítési program nem törlődik. Az időzítési program törléséhez az alábbiakat kell végrehajtania.
Az idızÌtÈsi program tˆrlÈse vagy a be·llÌtott idıpont mÛdosÌt·sa
1 Válassza ki az időzített üzenetet, és nyomja meg
a MENU gombot. Az "ALARM ON" kijelzés
megjelenik.
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot és
ellenőrizze, hogy az "ON" jelzés villog-e.
3 Az idızÌtÈsi program tˆrlÈse: Nyomja meg a –
. vagy a >+ gombot és ellenőrizze, hogy az
"OFF" jelzés villog-e, majd nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A be·llÌtott d·tum Ès idı mÛdosÌt·sa:
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. Ha a
beállított dátum megjelenik, a 3 - 5. lépések
végrehajtásával módosítsa a dátumot és az időt. 4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.
27.2.2003, 9:04

========16========

A vÈletlen m˚kˆdtetÈs mega- kad·lyoz·sa - HOLD funkciÛ
HOLD kapcsolÛ
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal jelzett
irányba. A kijelzőn háromszor felvillan
a "HOLD" szimbólum, jelezve, hogy
a STOP funkció és a figyelmeztető
hangjelzés kivételével az összes többi
funkció zárolva van.
A zárolás feloldásához tolja a HOLD
kapcsolót a nyíllal ellentétes pozícióba.
MegjegyzÈs
Ha a HOLD funkciót felvételkészítés közben aktivizálja, első lépésként kapcsolja ki a HOLD funkciót a felvétel leállításához.
1 Tipp
Az időzített felvétel bekapcsolt HOLD funkció mellett is leállítható a STOP gombbal.
A kijelzÈsi ¸zemmÛd be·llÌt·sa
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék állj, lejátszás és felvétel üzemmódjához a megfelelő kijelzési üzemmódot. (Ha a készülék vezérlőgombjait stop üzemmódban 3 másodpercig nem működteti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg, a beállított üzemmódtól függetlenül.) A DISPLAY gomb megnyomására a kijelző a következőképpen változik:
,
Idısz·ml·lÛ:
Az üzenet lejátszásából/
felvételéből eltelt idő.
m
H·tralÈvı felvÈteli idı:
m FelvÈteli d·tum*: Az aktuális üzenet felvételének dátuma.
* Ha az óra nem volt beállítva, a "-M--D ---:--" kijelzés jelenik meg.
ICD-B7broz.p65
73
A hangjelzÈs ki- vagy bekapcsol·sa
BEEP ON: A készülék hangjelzéssel erősíti meg
a különböző műveletek végrehajtását. BEEP OFF: A figyelmezető és az időzítő funkció
kivételével hangjelzés nem hallható
a különböző műveleteknél.
1 A MENU gombbal
kapcsoljon men¸
¸zemmÛdba.
2 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki a
"BEEP ON (vagy OFF)"
funkciÛt Ès nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
Az "ON (vagy OFF)" felirat villog.
3 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki az
"ON" vagy az "OFF"
be·llÌt·st Ès nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
4 A MENU gombbal lÈpjen ki
a men¸bıl.
HangjelzÈsek jelentÈsei
HangjelzÈs JelentÈs - (egy hangjelzés) Normális működés
-- (két hangjelzés) Speciális üzemmód ki/be
kapcsolása
--- (három hangjelzés) Figyelmeztetés*
---- (négy hangjelzés) Gyenge elemkapacitás.
---- ---- (folyamatos A beállított időpont hangjelzés) elérkezett.
* Ez a jelzés hibás műveletet jelez, vagy az alábbi
jelenségekre utalhat:
- a maximális felvételi idő vagy üzenetszám elérése után egy
újabb üzenetet próbál meg felvenni.
- az aktuális mappán elérte a legelső vagy a legutolsó
üzenetet.
73
27.2.2003, 9:04

========17========

‹zenetek folyamatos lej·tsz·sa
CONT ON: Az egy fájlban tárolt üzeneteket
folyamatosan lejátszhatja.
CONT OFF: A lejátszás minden üzenet végén kikapcsol.
1 A MENU gombbal
kapcsoljon men¸
¸zemmÛdba.
2 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki a
"CONT" funkciÛt Ès
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az "OFF (vagy ON)" felirat villog.
3 A ñ . vagy a >+
gombbal v·lassza ki az
"ON" vagy az "OFF"
be·llÌt·st Ès nyomja meg a
NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
4 A MENU gombbal lÈpjen ki
a men¸bıl.
74
ICD-B7broz.p65
74
MinısÈgtan˙sÌt·s
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICD-B7 típusú IC diktafon a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek:
Adattároló
Beépített flash memória, mono felvétel Felvételi idő
ICD-B7: 150 perc
ICD-B17: 300 perc
Frekvencia átvitel
150 Hz - 3 500 Hz
Hangszóró
approx. 3,2 cm átmérőjű
Teljesítmény
150 mW
Bemenet/Kimenet
Fülhallgató csatlakozó (mini jack) 8-300 Ohm
fülhallgatóhoz
Mikrofon csatlakozó (mini jack, mono)
Áramellátást biztosító aljzat
Minimális bemenő jelszint 0,6 mV
3 kOhm vagy alacsonyabb impedanciájú
mikrofonhoz
Tápfeszültség
2 db AAA (LR03) alkáli elem: 3 V
egyenfeszültség
Méretek (szé/ma/mé) (a kinyúló részek nélkül)
44,5 × 105,3 × 14,0 mm
Tömeg (elemmel)
68 g
Opcionális tartozékok
ECM-T115, ECM-T6, ECM-Z60 elektrét-
kondenzátor mikrofon
RK-G64HG csatlakozóvezeték
Elképzelhető, hogy a márkakereskedésben, ahol a készüléket vásárolta, a fenti opcionális tartozékok nem mindegyike kapható. További információkért forduljon márkakereskedőjéhez.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
27.2.2003, 9:04

========18========

75
ICD-B7broz.p65
75
27.2.2003, 9:04

========19========

76
ICD-B7broz.p65
76
27.2.2003, 9:04

========20========További információért, kérjük töltse le a fenti utasításokat.
Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B 7
ICD-B7